I Kronstadparken har vi i Bara Eiendom åpnet et stort og flott parkeringhus i Fabrikkgaten 6. Med over 250 plasser til disposisjon for både leietakere og gjester er det et bygg med god kapasitet. 1.-3.etg er tilrettelagt for korttidsparkering som er åpent for allmennheten, mens de resterende etasjene er forbeholdt leietakere med fast avtale.

Satser for parkering:
Kr. 28,- pr time
Kr. 150,- pr døgn (inntrer etter 5 timer)

Bedrifter i Kronstadparken kan inngå avtale om leie av fast parkeringsplass og tilgang gis i den anledning på de ansattes nøkkelbrikke. Dersom man ønsker å benytte korttidsparkeringen betaler du på automat eller via EasyPark sin app. I P-huset parkerer du bilen trygt i tørre og lyse omgivelser.

Ønsker du å vite mer om våre parkeringsmuligheter? Ta kontakt med oss!

Ny i leiemarkedet? Her er noen grunnleggende begreper som kan være nyttige å kjenne til.

Hvordan beregnes leiearealet?
I tillegg til det arealet du selv benytter, belastes leietaker også for en forholdsmessig andel av byggets fellesarealer. Leietakers eget areal beregnes som et bruttoareal og deretter legges det til et påslag for fellesareal. Det totale arealet utgjør leiearealet og det er dette arealet som legges til grunn når man skal beregne leiekostnadene.

Hva er fellesutgifter?
Fellesutgifter dekker kostnader knyttet til drift og vedlikehold av byggets fellesarealer. Fellesutgiftene beregnes på grunnlag av leietakers bruttoareal. I noen tilfeller betaler man inn et à konto beløp, for senere å motta en endelig avregning og sluttoppgjør når året er omme. I andre tilfeller belastes det i stedet en fast sum som indeksreguleres årlig på samme måte som leien. Sistnevnte sikrer leietakere forutsigbarhet og fører risikoen over på utleier. Eksempler på hva som kan inngå i fellesutgiftene er eiendomsforsikring, strøm til oppvarming av fellesarealer, trappevask og offentlige avgifter.

Hva ligger i leietakers vedlikeholdsplikt?
Leietaker har ansvar for å vedlikeholde lokalene i leieperioden. Forbyggende vedlikehold skal utføres løpende, det være seg for eksempel sliping av gulv, tepperens, boning og annen overflatebehandling. Oppstår det skader på leieobjektet skal disse straks utbedres. Dersom leietaker har oppfylt sin vedlikeholdsplikt vil utleier vanligvis godta normal slit og elde ved fraflytting. Har man sluntret unna kan erstatningssummene fort bli store- glem derfor ikke å vedlikeholde!

Mer om leietakers vedlikeholdsplikt